Atsauksmes

{:lv}Pateicamies SIA “Unitemp” par kvaliatīvu un savlaicīgu sadarbību personāla atlases jautājumos, kā rezultātā mums ir izdevies papildināt savu komadu ar prasībām atbilstošiem un motivētiem darbiniekiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, nešaubīgi iesakām SIA “Unitemp” kā profesionālu, uzticamu un uz klienta vajadzībām orientētu sadarbības partneri. Agija Dudko Valdes locekle SIA “Latvijas Pārtikas ražotājs”{:}{:ru}Благодарим ООО “UNITEMP” за качественное и своевременное сотрудничество в вопросах поиска и привлечения персонала, в результате которого нам удалось пополнить свою команду соответствующим требованиям и мотивированными работниками. Беря во вниманием выше сказанное, без сомнений рекомендуем ООО “UNITEMP” как надежного, профессионального и ориентированного на клиента партнера. Agija Dudko Член правления ООО “Latvijas Pārtikas ražotājs”{:}
{:lv}SIA “SKANDI MOTORS” pārstāv Hyundai, Nissan un Mitsubishi zīmolus Latvijā. Sadarbība ar SIA “UNITEMP” notiek kopš 2018.gada. SIA “UNITEMP” nodrošina mūsu uzņēmumu ar nepieciešamo speciālistu kandidātu atlasi ārpus Latvijas un sniedz konsultatīvos pakalpojumus. Šo četru sadarbības gadu laikā esam pārliecinājušies, ka SIA “UNITEMP” strādā profesionāļi, nodrošinot ātru un rezultatīvu komunikāciju, adekvātu cenu politiku un pozitīvu attieksmi. Mūsu vajadzības tiek uzklausītas un realizētas – tiek piedāvāti uzņēmumam ērtākie un labākie risinājumi. Pieprasījumu izpilde notiek kvalitatīvi. Godīgums un uz risinājumu vērsta rīcība ir stabilākās vērtības, ar kuru palīdzību SIA “UNITEMP” veido sadarbības stratēģiju. Sasniedzamība, profesionalitāte, prasme uzklausīt un sadzirdēt – SIA “UNITEMP” pierādījusi sevi kā drošu un uzticamu partneri. Vēlamies īpaši atzīmēt mūsu apkalpojošo menedžeri Jaroslavu Borodinu, kā teicamu konsultantu, kuras pieeja darbam atbilst mūsdienu tendencēm risināt ikdienas jautājumus ātri un augstā profesionālā līmenī. Ar pārliecību rekomendējam SIA “UNITEMP” kā sadarbības partneri, kas nodrošina uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi un iespējas! Ainārs Liljē valdes loceklis SIA „SKANDI MOTORS”  {:}{:ru}ООО “SKANDI MOTORS” представляет бренды автомобилей Hyundai, Nissan и Mitsubishi в Латвии. Сотрудничество с компанией “Unitemp” началось с 2018 года. Компания “Unitemp” обеспечивает наше предприятие поиском необходимых специалистов -кандидатов за пределами Латвии, и предоставляет консультативные услуги. За четыре года сотрудничества мы удостоверились, что компания Unitemp работает профессионально, обеспечивает быструю и результативную коммуникацию, адекватную ценовую политику и позитивное отношение. Наши потребности услышаны и реализованы - нашей компании предложены самые комфортные и лучшие решения. Выполнение запросов происходит качественно. Честность и действия направленные на решения - являются наиболее стабильными оценками, с помощью которых компания «Unitemp» образует стратегию сотрудничества. Доступность, профессионализм, умение слушать и слышать - компания “Unitemp” показала себя надежным и верным партнером. Мы хотим максимально отметить нашего обслуживающего менеджера Ярославу Бородину, как отличного консультанта, чей подход к работе соответствует современным тенденциям решать повседневные вопросы на быстром и высоком профессиональном уровне. С уверенностью рекомендуем компанию «Unitemp» в качестве делового партнера, который обеспечивает благоприятную деловую среду и возможности! Ainārs Liljē Член правления ООО “SKANDI MOTORS”{:}
{:lv}AS “LIDO”, vienotais reģ.nr. 40003022654, ar SIA „ UNITEMP” sadarbojas kopš 2018.gada. SIA „ UNITEMP” sniedz konsultatīvos pakalpojumus personāla piesaistei no Ukrainas, t.sk. kandidātu (pamatā kvalificētu pavāru) meklēšanu un atlasi, dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu izsaukumu/ielūgumu noformēšanai un vīzu/termiņuzturēšanās atļauju ar tiesībām strādāt saņemšanai, kā arī sniedz citu atbalstu, kas saistās ar ārvalstu pilsoņu nodarbināšanu Latvijā, ievērojot noslēgtā līguma noteikumus. SIA „UNITEMP” sniegtie pakalpojumi pilnībā atbilst AS “LIDO” prasībām un noslēgtajam pakalpojuma līgumam - kandidāti tiek piegādāti noteiktajos termiņos un nepieciešamā skaitā, visi nepieciešamie dokumenti tiek sagatavoti un iesniegti, kā arī atļaujas tiek saņemtas savlaicīgi. SIA „UNITEMP” speciālisti ir kompetenti, vienmēr atsaucīgi, nepieciešamā informācija un konsultācijas tiek saņemtas ātri un kvalitatīvi. AS “LIDO” Valdes loceklis Renārs Gulbis{:}{:ru}АО “LIDO” , регистрационный номер 40003022654, сотрудничает с компанией Unitemp c 2018 года. Компания Unitemp предоставляет консультационные услуги по привлечению персонала из Украины, в том числе кандидатов ( преимущественно квалифицированных поваров), услуги по поиску и отбору персонала, подготовки документации, оформлению вызовов и приглашений для оформления и получения рабочей визы и вида на жительство с правом на работу, а также предоставляет любую другую поддержку, связанной с трудоустройством иностранных граждан в Латвии, выполняя условия и требования договора. Услуги компании Unitemp полностью соответствуют требованиям АО “LIDО” и заключенному договору услуг - кандидаты были предоставлены в оговоренные сроки и в необходимом количестве, все необходимые документы были подготовлены и поданы, как и получены своевременно все разрешения на работу. Специалисты компании Unitemp компетентные и всегда отзывчивые, необходимая информация и рекомендации предоставляются быстро и качественно. Renārs Gulbis Член правления АО “LIDO”{:}
{:lv}SIA “KORO BŪVE” veiksmīgi sadarbojas ar SIA “UNITEMP” saskaņā ar 2016.gada noslēgto līgumu. Pakalpojumi tiek sniegti augstā profesionālā līmenī, atbilstoši līgumā atrunātajām prasībām. Uzņēmuma speciālisti ir atsaucīgi un vienmēr sniedz konsultācijas mūs interesējošos jautājumus. Visi darba jautājumi tiek atrisināti operatīvi un ar savstarpēju sapratni. Ņemot vērā augstāk minēto, iesakām uzņēmumu SIA “UNITEMP” personāla meklēšanā un atlasē kā profesionālu, uz klientu orientētu un atbildīgu sadarbības partneri. Ar cieņu, SIA “KORO BŪVE” personāla speciālists Amanda Zalpētere{:}{:ru}ООО “KORO BŪVE” успешно работает с ООО “UNITEMP” c 2016 года, согласно заключенного контракта. Услуги предоставляются на высоком профессиональном уровне, в соответствии с оговоренными требованиями по договору. Специалисты компании очень отзывчивы и всегда предоставляют консультации по интересующим нас вопросам. Все рабочие вопросы решаются быстро и с взаимопониманием. Учитывая все выше сказанное, мы рекомендуем компанию ООО “UNITEMP” как ответственного, клиентоориентированного и профессионального партнера по поиску и привлечению персонала. Amanda Zalpētere Специалист по персоналу ООО “KORO BŪVE”{:}
{:lv}SIA “GMG Restaurants” (Tex Mex Republic restorāni) un SIA “Banketērija” sadarbību ar SIA “UNITEMP” uzsāka jau 2018.gadā, lai piesaistītu profesionālus darbiniekus no ārvalstīm. Mūsu līdzšinējā sadabība ir ļoti veiksmīga, jo gan ātri, gan izprotot mūsu uzņēmuma vajadzības, SIA “UNITEMP” ir vienmēr spējuši mums sniegt ļoti kvalitatīvus pakalpojumus, proti, nodrošinot labus darbiniekus, sakārtojot visas nepieciešamās formalitātes visām pusēm. SIA “UNITEMP” varam ieteikt kā patiesi uzticamu partneri darbinieku piesaistei no ārvalstīm, vienmēr ir atvērti un patīkami komunikācijā, meklē dažādām situācijām risinājumu un palīdz tiešām padarīt vieglāku to procesu, lai nodarbinātu darbiniekus no citām valstīm. Sanita Kuzmina Personāla vadītāja General Managing Group{:}{:ru}ООО «GMG Restaurants» (Tex Mex Republic рестораны) и ООО «Banketērija» начали сотрудничество с SIA «Unitemp» в 2018 году с целью привлечь профессиональных работников из-за рубежа. Наше сотрудничество сложилось очень успешно, так как очень быстро и с пониманием потребностей нашей компании, ООО "Unitemp” всегда предоставляли нам очень качественные услуги, а именно, предложили хороших сотрудников, организовав все необходимые формальности для всех сторон. Рекомендуем ООО «Unitemp» как действительно надежного партнера для привлечения сотрудников из-за рубежа, всегда открытое и приятное общение, поиск решений в различных ситуациях и действительно облегчает процесс трудоустройства сотрудников из других стран. Sanita Kuzmina Руководитель по персоналу “General Managing Group”{:}
{:lv}Labdien! SIA “GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE” sadarbība ar SIA “UNITEMP” darbinieku piesaistē no ārvalstīm ir ļoti veiksmīga. SIA “UNITEMP” nodrošina kvalitatīvu darbinieku atlasi, dokumentu noformēšanu, darbinieku sagaidīšanu Latvijā un komunikāciju ar darbiniekiem visā pakalpojuma sniegšanas laikā. Agnese Jankūna - Prince Valdes locekle "GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE" SIA{:}{:ru}Сотрудничество ООО “GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE” с компанией “UNITEMP” в области привлечения работников очень удачное. Компания “UNITEMP” обеспечивает высококачественный отбор работников, оформление документов, встречу сотрудников в Латвии и поддерживает коммуникацию с сотрудниками на протяжении всего срока предоставления услуг. Agnese Jankūna - Prince Член правления ООО “GAĻAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMS NĀKOTNE”{:}